Nabídka služeb

Poradenské služby k zvýšení produktivity  a ziskovosti rostlinné výroby s využitím inovací  technologické  platformy EARTH OBSERVING SYSTEM (Systém pozorování Země).

Jak měříte účinnost a úspěšnost  agrotechnických v průběhu vegetace?

Pozorování porostů zemědělských plodin je sice v průběhu vegetace časově i finančně náročné bez ohledu na obhospodařovanou výměru, avšak nezbytné.

Nahrazení kvalitních informací oblíbenou a běžnou  metodou “Jak jsme dělali vloni?”  vede pouze k vysokým finančním ztrátám a plýtvání lidskými, surovinovými a  energetickými zdroji a navíc zbytečnou ekologickou zátěží.   

Jak snadno zlepšíte kvalitu informací o stavu pěstovaných plodin  bez zdlouhavého objíždění porostů?

Platforma EOS poskytuje  téměř v reálném čase informace o stavu pěstovaných  plodin prostřednictvím přehledných map základních vegetačních indexů na počítači v kanceláři nebo  v mobilu či tabletu při prohlídce problémových míst porostů. 

Agrotechnické zásahy jsou tak cílené podle potřeby porostu a přináší vyšší výnos (t/ha) a zisk (Kč/ha).    

Jak zlepšíte využití výsledků laboratorních rozborů  k účinnějším agrotechnickým zásahům v průběhu vegetace?  

Snadno srozumitelné a intuitivní mapové podklady vegetační indexů umožní lépe umístit místa odběru, včetně pořízení snímků porostu a jejich nahrání do platformy EOS přímo na místě odběru. Nahrané  fotografie přitom zůstávají plně k dispozici  pro další  hodnocení  výsledků pěstebních zásahů.

Výsledky laboratorní rozborů v kombinaci s mapovými podklady vegetační indexů zvýší kvalitu fakty podložených rozhodnutí.    

Jak využijete vegetační indexy platformy EOS  k cílenému přihnojení dusíkem (N) na list v průběhu vegetace?

Přehledné grafické výstupy zobrazují např. relativní obsah chlorofylu v listech sledovaných plodin. Rozdělení půdních bloků do produkčních zón je v platformě EOS je snadné,  včetně možnosti simulace a nastavení aplikačních dávek a výpočtu úspor plynoucích z cíleného přihnojení dusíkatým hnojivem.  
 

Beze ztrátové přihnojení dusíkatým hnojivem s řízeným uvolňováním dusíku je vhodnou volbou s ohledem na využitelnost dodaného dusíku (N) při minimální zátěži životního prostředí,   

Jak si můžete vyzkoušet možnosti platformy EOS a již letos profitovat z využití špičkových a vyspělých inovací?

Praktické možnosti platformy EOS může využít každá farma či zemědělský podnik  bez jakýchkoliv vstupních investic. 

Více informací k platformě EOS, rozsah a možnosti praktického využití získáte při prvotní konzultaci.    

Ceny za služby platformy EOS se odvíjejí od rozsahu spolupráce a přínosy mnohonásobně převyšuji vynaložené náklad.